Brush Mountain Sportsmen's Association

100 Brush Mountain Road

Altoona, PA 16601


(814) 201-2206

Toll free (xxx) xxx-xxxx    


rentals@brushmountain.org